Bài Văn Khấn Cúng Thôi Nôi Cho Bé

Ngoài lễ vật ra thì văn khấn cúng thôi nôi cũng là yếu tố rất được coi trọng. Sau đây là nội dung của bài văn khấn cúng thôi nôi:

Bài văn cúng khấn Thôi Nôi

Văn cúng thôi nôi